Barbara at Dusk 43°46.340’N 11°151.706’E 2016 31 x 74 cm